Македонците во Албанија: Ги сакаме истите права што им ги дадовте на Албанците во Македонија

Македонците во Албанија бараат окрај Албанскиот јазик како службен јазик на целата територија во Република Албанија во општините каде што најмалку 10% од граѓаните се Македонци, службен јазик да биде и македонскиот јазик и неговото кирилско пимо, а личните документи на Македонците да им се издаваат и на Македонски јазик и неговото кирилско писмо, се некои од барањата паартијата на Македонците во Албанија, МАЕИ.

Македонска алијанса за европска интеграција на Третиот изборен Конгрес на 7 септември изгласа резолуција за
унапредување на положбата и правата и слободите на Македонците во Република Албанија.

(1) Македонците во Република Албанија го почитуваат територијалниот интегритет и суверенитет на Република
Албанија и неповредливоста на нејзините граници.

(2) Македонците во Република Албанија се залагаат за љубор, мир, толеранција и коегзистенција во албанското
општество.

(3) Македонците во Република Албанија се сметаат за неотуѓив и нераскинлив дел од Македонскиот народ.

(4) Македонците во Република Албанија во унапредувањето на положбата и правата и слободите, ќе соработуваат
со Македонците и нивните здруженија на граѓани и политички партии во Република Албанија и во целиот свет.

(5) Македонците во Република Албанија го поттикнуваат развојот на заемните братски и добрососедски односи и
се залагаат за унапредување и продлабочување на соработката во сите сфери меѓу Република Албанија и Република Македонија.

(6) Се изразува согласност Република Албанија да се гради како мултиетничко, мултикултурно и мултиконфесионално општество, со еднаквост на граѓаните пред Уставот и
законите, независно од нивното мислење, етничко потекло, верско уверување, политичка припадност и имотна и општествена положба.

(7) Се бара признавање на правата и слободите на Македонците на целата територија на Република Албанија,
посебно во областите Гора и Голо Брдо, а не само во областа Мала Преспа.

(8) Се бара соодветна и правична застапеност на Македонците во органите на државната власт и другите јавни институции и во локалната самоуправа на сите нивоа.

(9) Се бара да имаме загарантирани места во Собранието на Република Албанија за сите малцинства.

(10) Инсистираме Собранието на Република Албанија да донесе нова територијална реформа со цел да се оформат
две посебни општини во Гора и Голо Брдо.

(11) Покрај Албанскиот јазик како службен јазик на целата територија во Република Албанија и во нејзините
меѓународни односи, се бара во единиците на локалната самоуправа каде што најмалку 10% од граѓаните се Македонци, службен јазик да биде и Македонскиот јазик и неговото кирилско пимо.

(12) Се бара личните документи (матичните евиденции на родените, венчаните и умрените, личните карти и
пасошите) на Македонците да им се издаваат покрај на Албански јазик и неговото латинично писмо и на Македонски јазик и неговото кирилско писмо.

(13) Се бара настава на Македонски јазик во основното, средното и високото образование.

(14) Од институциите на власта на Република Албанија се бара да ги почитуваат и гарантираат слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање и слободното основање на институции за јавно информирање на Македонски јазик.

(15) Се бара почитување на слободата на движењето, здружувањето и правото на мирно собирање и изразување
јавен протест без претходно пријавување и без посебна дозвола.

(16) Се бара државата да ја гарантира слободата на здружување на Македонците без никакви ограничувања,
заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања.

(17) Се бара правото на слободно основање на здруженија на граѓани и политички партии на Македонците на целата територија на Република Албанија, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат.

(18) Се изразува согласност за почитување на слободата во правото на вероисповедта и формирање на верски
заедници.

(19) Се изразува право на Македонска Православна Црква во Република Албанија за Македонците со православна вероисповед и на Македонска Исламска Заедница за Македонците со исламска вероисповед.

(20) Се бара формирање на посебен државен телевизиски и радио канал за малцинските етнички заедници во Република Албанија и соодветна застапеност на програмите на државните и локалните телевизии и радиа на јазиците на малцинските етнички заедници, меѓу кои и на Македонскиот јазик.

(21) Се бара Владата на Република Албанија да го помага издавањето на весници на Македонски јазик.

(22) Се бара организирање на попис на населението со меѓународен мониторинг за којшто ќе се овозможи слободно изјаснување со посебни графи на пописните листи за етничкото потекло на граѓаните на Република Албанија, меѓу кои да има и графа “Македонци“.

(23) Македонте во Република Албанија се согласни за полноправно членство на Република Албанија во Европската Унија и НАТО Алијансата и со своето однесување и постапки ќе придонесуваат да се постигнат евро-атлантските стандарди во сите сфери на општеството и државата.

(24) Потписниците очекуваат помош и акција на Европската Унија, ОБСЕ, Советот на НАТО и Обединетите Нации
во имплементацијата на точките од оваа Резолуција и постигнувањето на евро-атлантските стандарди во Република Албанија.

(25) Македонците и нивните претставници во имплементацијата на оваа Резолуција ќе соработуваат со
останатите малцински етнички заедници во Република Албанија и нивните претставници, со институциите на власта на Република Албанија и со меѓународната заедница.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here