Знаете ли што значи оваа формула на банкнотата од 100 динари?

Критичарите сметаат дека не е добро што единицата за мерење на електромагнетната индукција именувана по Никола Тесла ја дефинира недоволно познатиот германски физичар Вебер.

многумина од нас сигурно сретнале „тесла“, или познатата сина банкнота од 100 динари. Сепак, постои една формула на која ретко кој обрнува внимание. Што значи таа формула?

Под деноминацијата „100“ е формулата за пресметување на единицата за магнетна индукција, односно јачината на магнетното поле: T = Wb / m².

Буквата Т (Тесла) ја означува единицата за магнетна индукција, Wb (Вебер) е флуксот на магнетното поле, додека m² е секако квадратен метар. Тесла, Т, е единица за јачината на магнетното поле и е дадена во чест на научникот Никола Тесла.

Критичарите сметаат дека не е добро што единицата за мерење на електромагнетната индукција именувана по Никола Тесла ја дефинира недоволно познатиот германски физичар Вебер. Според нив, ова ги предизвикува долгорочните напори на нашите електричари да не го врзуваат Тесла со Вебер, туку да бидат основна, а не изведена единица за електромагнетна индукција.

Со развојот на науката се јави потреба од воведување мерливи величини за квантитативно означување на природните појави. За време на различни периоди, различни научници користеле различни единици за да означат иста големина, што довело до практични проблеми при размена на информации и конвертирање на различни мерни единици .

Сето тоа придонесе за потребата од воведување единствен систем на мерни единици и стандарди по кои ќе се управува. Системот на единици SI (System international de unites), кој го користиме денес, беше усвоен во 1960 година на 11-та Генерална конференција за тежини и мерила, која собра 34 држави потписнички на Метричката конвенција.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here