Предадена донација на возила за потребите на Единицата за службени кучиња на МВР од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје

Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски денеска (16.12.2021) во МВР имаше средба со амбасадорот на мисијата на ОБСЕ во Скопје, Н.Е. Клеменс Која на која што двајцата, меѓу другото, го парафираа договорот за донација на 14 возила наменети за потребите на Единицата за службени кучиња, а во рамки на отпочнатата реализација на проектот за „Поддршка на националните власти на Република Северна Македонија во намалување на ризикот од пролиферација и злоупотреба на малото и лесно оружје“.

Како што истакна министерот Спасовски во својата изјава за медиумите, по средбата со амбасадорот Која, овој проект како суштински битен за проблематиката што ја опфаќа контролата на малото и лесно оружје и муниција, има за цел да ги зајакне капацитетите на Министерството, но паралелно со тоа и да се етаблираат нови знаења, вештини и практики во насока на зголемување на професионално-оперативните стандарди.

„Со амбасадорот Која еднодушно констатиравме дека со овој проект се отвораат реални и нови можности уште поквалитетно да се справуваме со ризиците од пролиферација на оружјето, што како феномен денес во современиот свет, во услови кога организираниот криминал ги има надминато националните граници, преставува еден од најголемите безбедносни предизвици, не само за нашата држава на локално ниво, туку е сериозен глобален предизвик во напорите за зачувување и зголемување на безбедноста“, нагласи министерот Спасовски.

Заблагодарувајќи се за досегашната извонредна и доследна поддршка и партнерство на мисијата на ОБСЕ во Скопје, манифестирана преку низа заеднички реформски активности во изминативе години, министерот Спасовски посочи дека конкретниот проект, чиј што дел е донацијата, веќе етапно се реализира од март годинава, при што целосно треба да биде имплементиран до 2023 година, со финансиска рамка од околу 3,7 милион евра.

Амбасадорот на мисијата на ОБСЕ во нашата земја, Н.Е. Клеменс Која рече: „Ова претставува значително унапредување на капацитетот за одговор и реакција на полицијата и Единицата за службени кучиња на целата територија на Република Северна Македонија и ќе го намали значително времето за нивна реакција таму каде што се потребни. Оваа донација е уште еден заеднички чекор напред во заедничката работа на градење на националните капацитети и институции преку проектот „Обезбедување поддршка на националните власти на Република Северна Македонија во намалување на ризикот од пролиферација на оружје и злоупотреба на мало и лесно оружје“.


Dorëzohet donacion i automjeteve për nevojat e Njësitit të Qenve Zyrtar të MPB-së nga ana e Misionit të OSCE-së në Shkup

Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski sot (16.12.2021) në MPB kishte takim me ambasadorin e Misionit të OSCE-së në Shkup, H.E.Klemens Koja në të cilin të dy bashkëbiseduesit, përveç të tjerave e parafuan marrëveshjen e donacionit të 14 automjeteve për nevojat e Njësitit të Qenve Zyrtar, e tërë kjo në kuadër të realizimit të projektit të filluar ”Përkrahje të autoriteteve nacionale të Republikës së Maqedonisë së Veriut në zvogëlimin e rrezikut nga proliferimi dhe keqpërdorimi i armëve të vogla dhe të lehta”.
Siç theksoi ministri Spasovski në deklaratën e tij për mediat, pas takimit me ambasadorin Koja, ky projekt si thelbësor dhe i rëndësishëm për problematikën të cilën e përfshin kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta dhe municionit, ka për qëllim të përforcojë kapacitetet e Ministrisë, por në mënyrë paralele me këtë të etablohen dituri të reja, aftësi dhe praktika në drejtim të rritjes së standardeve profesionale-operative.

” Me ambasadorin Koja konstatuam se me këtë projekt po hapen mundësi reale dhe të reja në mënyrë më cilësore të ballafaqohemi me rreziqet nga proliferimi i armëve, i cili si fenomen sot në botën bashkëkohore, në kushte kur krimi i organizuar i ka kaluar kufijtë nacional, jo vetëm për shtetin tonë në nivel lokal, por është edhe një sfidë serioze globale në përpjekjet për ruajtjen dhe rritjen e sigurisë”, theksoi ministri Spasovski.

Duke u falenderuar për bashkpunimin e deritanishëm dhe përkrahjen e vazhdueshme si dhe partneritetin e Misionit të OSCE-së në Shkup, i manifestuar përmes një varg të aktiviteteve të përbashkëta reformuese në vitet e kaluara, ministri Spasovski theksoi se projekti konkret, pjesë e të cilit është donacioni, tani më në disa etapa po realizohet nga muaji mars i këtij viti, gjatë së cilës plotësisht duhet të implementohet deri më vitin 2023, me kornizë financiare prej rreth 3.7 milionë euro.

Ambasadori i Misionit të OSCE-së në vendin tonë H.E. Klemens Koja tha: ” Kjo paraqet përparim të rëndësishëm në përparimin e kapaciteteve për përgjigje dhe reagim të policisë dhe të Njësitit të Qenve Zyrtar në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në masë të madhe do ta zvogëlojë kohën për reagim atje ku do të jetë nevoja. Ky donacion është edhe një hap i përbashkët përpara në punën e ndërtimit të kapaciteteve nacionale dhe të institucioneve në projektin ” Sigurimi i përkrahjes të autoriteteve nacionale të Republikës së Maqedonisë së Veriut në zvogëlimin e rrezikut nga proliferimi i armëve dhe keqpërdorimi i armëve të vogla dhe të lehta”.

ОСТАВИ КОМЕНТАР